CÁC NỀN TẢNG KINH THÁNH (CỰU ƯỚC) CHO CÁC MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Ph.cuối) – S.O.M – LĐTGPÂ – 04/2015