Liên Đoàn Truyền Giáo 29/3/2020

https://www.facebook.com/rev.ducle/videos/2669527743284656/