Chương trình thờ phượng Chúa sáng 19/04/2020

https://www.facebook.com/rev.ducle/videos/2693874444183319/